Magyarok

magyarok
Bartók Béla (1881-1945)
Bolyai János (1802-1860)
Bárány Róbert (1876-1936)
Bíró László József (1899-1985)
Galamb József (1881-1955)
Gróf András (1936-
Gábor Dénes (1900-1979)
Harsányi János (1920-2000)
Herskó Ferenc (1937-
Hevesy György (1885-1966)
Irinyi János (1817-1895)
Kandó Kálmán (1869-1931)
Kertész Imre (1929-
Kodály Zoltán (1882-1967)
Kármán Tódor (1881-1963)
Liszt Ferenc (1811-1886)
Lénárd Fülöp (1862-1947)
Neumann János (1903-1957)
Oláh György (1927-
Papp László (1926-2003)
Puskás Ferenc (1927-2006)
Rubik Ernő (1944-
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Simonyi Károly (1948-
Soros György (1930-
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Szilárd Leó (1898-1964)
Teller Ede (1908-2003)
Wiesel Lázár (1928-
Wigner Jenő (1902-1995)

Magyarok

A magyarok Közép-Európában, a Kárpát-medence területén élő nép. A magyarság mai lélekszáma kb. 14,5 millió. A magyar anyanyelvűek száma a világon 13,5 millió. Ebből kb. 10 millióan élnek a Magyar Köztársaságban[18], kb. 2,5 millióan a szomszédos országokban, és kb. 1,5 millióan szerte a világban. A magyarok alkották a Magyar Királyság államalkotó és legnagyobb létszámú népét. A királyság felbomlása (Trianon, 1920) óta a magyarság egy része nemzeti kisebbséggé vált a Magyarországgal szomszédos országokban. A magyarság összlétszámát tekintve ma is a Kárpát-medence legnagyobb népe ... arrow Wikipedia: Magyarok

 

Portál:Magyarság

Ez a portál a magyar nyelvvel, magyar irodalommal, magyar történelemmel, a magyarság nagyjaival, kultúrájával, szellemi értékeivel és a magyarlakta területekkel kapcsolatban kínál kiindulópontot a Wikipédia olvasói számára ... arrow Wikipedia: Magyarság

 

Világhírű magyarok listája

Ez a szócikk olyan magyarok listáját tartalmazza, akiknek nemzetközi szinten is sokfelé ismerik a nevét. Zeneszerzők, Zenészek, Zenei együttesek, Énekesek, Táncosok, koreográfusok, Filmművészek, Írók, Tudomány, Felfedezők, Tudósok, feltalálók, Sportolók ... arrow Wikipedia: Világhírű magyarok listája

 

Híres magyar származású személyek listája

A következő lista azokat a Kárpát-medence területéről kivándorolt magyar vagy másodgenerációs magyar származású személyeket – művészeket, tudósokat, politikusokat – mutatja be, akik lakóhelyük országában híressé váltak. A névsorban különösen sok zsidó származású híresség van, akik közül számosan vállalták Magyarországhoz tartozásukat is. - Amerikai Egyesült Államok Természettudósok, mérnökök, feltalálók, Társadalomtudósok, orvosok, közgazdászok, Írók, Színészek, rendezők, producerek, Zenészek, Képző- és iparművészek, Üzletemberek, politikusok, Sportolók - Kanada - Európa Ausztria, Csehország (Csehszlovákia), Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Svájc, Svédország - Ázsia Izrael, Japán - Dél-Amerika Argentína, Kolumbia, Uruguay, Venezuela - Ausztrália arrow Wikipedia: Híres magyar származású személyek listája

 

Csikai Gyula Marx György A MARSLAKÓK ÉRKEZÉSE Magyar tudósok, akik nyugaton alakították a 20. Század történelmét

Marx György könyvének első angol nyelvű változata, "The Voice of the Martians" címmel az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kiadásában jelent meg 1994-ben, amelyet egy jelentősen átdolgozott és kibővített kötet követett 1997-ben az Akadémiai Kiadó gondozásában. A könyv által kiváltott élénk hazai és külföldi visszhang hatására vállalta a szerző, hogy "az atomenergia felszabadításának, a gyors információfeldolgozásnak, az űrkutatás elindításának, az élet egzakt tudományos megértésének magyar változatát" megírja, figyelembe véve az angol kötettel kapcsolatos véleményeket és az időközben megszerzett további dokumentumokat. Ezt a húsz kutatói profilt bemutató, gazdagon illusztrált, szép kiállítású, magyar nyelvű változatot jelenteti meg az Akadémiai Kiadó a 2000. évi könyvnapra. A magyar olvasók számára készült könyv messzemenően eleget tesz annak az elvárásnak, hogy a hazánkból elszármazott híres tudósok életútját, történelemformáló szerepét a valósághoz híven, dokumentumokkal alátámasztva mutassa be, elősegítve ezzel megbecsülésüket a magyarság egésze részéről és egyben a közvélemény hiteles tájékoztatását. A hitelesség egyik példája a sajtó által héjáknak (Teller Ede, Neumann János, Wigner Jenő) és galamboknak (Szilárd Leó, Kemény János, Szent-Györgyi Albert) nevezett két tábor közötti éles vita ismertetése a nukleáris elrettentés kérdéséről, vagy éppen a világon hosszú ideje üzemelő mintegy 430 atomerőművi reaktorblokk közül háromnál (Wind-scale, Csernobil, Harrisburg) bekövetkezett baleset okainak közérthető elemzése. arrow Fizikai Szemle honlap: A MARSLAKÓK ÉRKEZÉSE

 

A „marslakók”

Bolyai János, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Semmelweis Ignác és más tudós nagyjaink világszerte elismert eredményei alapján pedig nyilvánvaló, hogy a természettudományok terén a 19. században egy nemzetnél sem voltunk alábbvalók. A 20. században talán még előbbre haladtunk, ám e kor háborúi, történelmi sorsfordulói, diktatúrái igen sok honfitársunkat sodorták külföldre, a területileg és lelkileg egyaránt megcsonkított országból. A virágzó magyar iskolák nevelőmunkájának gyümölcse nagyrészt az Újvilágban, Amerikában érett be ... arrowNemzetismeret

 

Szabó Tímea, Hadházy Tibor, Szabó Árpád Híres magyar természettudósok a 20. Században

A kis magyar nép világviszonylatban elismert tudósokat, feltalálókat adott a világnak. Ebben az írásban, világhírű magyar és magyar származású tudósok elismertségét szeretnénk bemutatni. Csakis azokról a tudósokról emlékezünk meg, akik a történelmi Magyarország területén születtek, itt jártak iskolába, egyetemre, a tudomány, a technika fejlődését forradalmian befolyásoló ötleteik is zömmel itt támadtak. Sajnos azonban, hogy elképzeléseiket nem válthatták valóra hazájukban, pedig felfedezéseik annyira eredetiek, hogy többiiknek Nobel-díjat, Enrico Fermi díjat, Atom a békéért díjat, vagy Albert Einstein díjat stb. jelentettek. Fájó, hogy egyeseket a világ napjainkban már nem magyar, csak magyar származású tudósként emleget. arrow Fizikai Szemle honlap: Híres magyar természettudósok a 20. Században

 

Emese álma A magyar őstörténet és az államszervezés kora (A Kezdetektől 1038-ig)

- Történelem Őstörténet, Honfoglalás kor, Az államszervezés kora; - Magyar nyelv Nyelvtörténeti bevezetés, Előmagyar kor, Ősmagyar kor, Ómagyar kor; - Irodalom A szájhagyományozás emlékei, Az írásbeliség kezdetei; - Művészetek Képzőművészet, Zene, Tánc; - Hitvilág A pogány magyarok hitvilága, A kereszténység kezdetei; - Történeti földrajz Természet- és gazdaságföldrajz; - Életmód Gazdálkodás, Kézművesség, Település és lakóhely, Mindennapi élet: arrow Magyar Elktronikus Könyvtár: A magyar őstörténet és az államszervezés kora

 

Magyar feltalálók és találmányaik

Marx György: "...Az emberi kultúra hősei nem nyugodt évszázadok kényelmes jólétében születtek, nem akkor volt rájuk szükség. Lángelmék tér és idő szűk tartományaiban virulhattak ki, amikor baj volt: amikor nem működött tovább az évszázados recept. Hazánkban aligha volt valaha is változóbb az időjárás, mint a századelőn, mikor pár éven belül császárság és köztársaság, parlamentarizmus és diktatúra, feudalizmus és ipari forradalom, dzsentri bürokrácia és általános közoktatás, imperialista hadüzenet és idegen megszálló csapatok bevonulása követte egymást szédítő kavargásban. A XX. század kezdetén, változó égbolt alatt támadt a magyar tudománynak az a nagy generációja, amelyik maradandóbb nyomot hagyott az emberiség arculatán, mint Brezsnyev vagy Nixon; amelyért hazánkat tisztelni tanulta a világ Los Angelestől Taejonig..." arrow Magyar Szabadalmi Hivatal: Magyar feltalálók és találmányaik

 

Kerkayné Maczky Emese Külföldiek véleménye a magyarokról

Amit a magyarság szellemi értékekben a világnak adott, messze kimagaslik sok nagy nemzet teljesítményei közül is. Elég ha csak a tudományban és sportban elért eredményekre utalunk. Itt olvasható néhány idézet, hogyan vélekedtek rólunk az elmúlt századok¬ban a világ kiemelkedő szellemiségei. arrow Árpád-tól Árpád-ig: Külföldiek véleménye a magyarokról

 

HIRESMAGYAR Lap.hu

A két Bolyai, Bay Zoltán, Csillagászat, Űrkutatás, Dinasztiák, Eötvös Lóránd, Építészet, Felfedezők, Utazók, Feltalálók, Fizika, Fotóművészet, Gyáralapítók, Hittudomány, Vallás, Iparművészek, Irodalom, Jedlik Ányos, Kertész Imre, Kémia, Képzőművészet, Kossuth Lajos, Magyar Nobel - díjasok, Matematika, Mecénások, Mérnöki tudományok, Modellek, Modern táncművészet, Néprajz, Nyelvtudományok, Orientalisztika, Nyomdászat, Litográfia, Oktatás, Nevelésügy, Orvostudomány, Polihisztorok, Pro Urbe, Puskás Ferenc, Régészet, Sakk, Sport, Széchenyi István, Szilárd Leó, Színművészet, Táncművészet, Teller Ede, Természettudományok, Történelem, Történettudomány, Zeneművészet: arrow HIRESMAGYAR.lap.hu

 

Híres magyarok ABC rendben

Aba Iván, Aba Novák Vilmos, Aba Vilmos, Abádi Benedek, ... Zrínyi Ilona, Zrínyi Miklós, Zsedényi Béla, Zsigmondy Richárd, Zsigmondy Vilmos, Zsivótzky Gyula, Zsolnay Vilmos, Zsolt Béla arrow MiMi: Magyarok

 

Tomory Zsuzsa vitéz Hamvas J. József: Magyar Mérföldkövek a tudomány felé vezető úton “Én is magyar vagyok, s boldog vagyok, hogy ezen országhoz tartozhatom”

Mikor több mint negyven évvel ezelőtt először kezdtem gyűjteni ezt az anyagot és felfedeztem mérhetetlen, majdnem kimeríthetetlen gazdagságát, boldogság és lelkesedés ragadott magával. E lázas munka közepette elhatároztam, hogy e bő kincset meg kell osztanom a magyar fiatalsággal és a világgal ... Zombori Lajos: “A magyar nyelv megtartó ereje csudálatos… Az biztos, hogy a magyar nyelv ősisége, szépsége, változatossága, kifejező képessége és leírhatatlanul nagy megjelenítő ereje olyan tisztánlátásra és ezáltal rendkívül következetes gondolkodásra nyújt lehetőséget, ami egyedülálló a maga nemében. Gondoljunk csak feltalálóinkra, íróinkra, matematikusainkra, zeneszerzőinkre, amikor is nyugodtan elfelejthetjük, mi több, kizárhatjuk a hozott genetikai kódot, mert azt már rég felülírta a gyémántkeménységű és kristálytiszta magyar nyelvi logika.” arrow Magyarságtudományi Intézet: Magyar Mérföldkövek

 

Magyarabok

A magyarabok vagy magyarábok Núbiában, a mai Egyiptom és Szudán határán élő, magát magyarnak valló népcsoport. Nevük magyar-núbiai szóösszetétel, jelentése „magyar törzs” (a magyar+arab összetételre való visszavezetés téves). Mohamed Hasan Osman, a Magyarabok Szövetségének szóvivője szerint 50-60 ezren vannak; Fodor István orientalista ezzel szemben 10-12 ezerre tette a számukat. A magyarabok mondái szerint őseik 1517-ben érkeztek Egyiptomba I. Szelim oszmán-török szultán hódító hadseregével ... arrow Wikipedia: A magyarabok vagy magyarábok Núbiában